Borsa de treball 2021 per cobrir futures eventualitats

Borsa de treball per cobrir futures eventualitats

 

Llistat d’admesos BTS-2021

Llistat definitiu BTS-2021

CERCA

 • Ajudants/tes d’oficis varis de manteniment i rober
 • Auxiliars administratius
 • Auxiliars de serveis informàtics
 • Educadors/es socials
 • Facultatius/ves d’especialitats mèdiques i quirúrgiques
 • Facultatius/ves experts en urgències hospitalàries
 • Farmacèutics/Farmacèutiques
 • Fisioterapeutes
 • Infermers/es
 • Llevadors/es
 • Marmitons/es de cuina-cafeteria
 • Netejadors/es
 • Psicòlegs/Psicòlogues
 • Tècnics/Tècniques auxiliars en cures d’infermeria
 • Tècnics/Tècniques especialistes en diagnòstic per la imatge
 • Tècnics/Tècniques especialistes en laboratori de diagnòstic clínic
 • Treballadors/es socials
 • Zeladors/es i/o portalliteres

Continua llegint

CONVOCATÒRIA EXTERNA D’UN LLOC DE TÈCNIC AL DEPARTAMENT ECONÒMIC FINANCER DE TORTOSA SALUT, S.L. Referència: T-ECOFIN-20

Número d’Expedient: T-ECOFIN-20

Descripció: L’objecte de la convocatòria és el procés de selecció mitjançant convocatòria externa d’un lloc de Tècnic al Departament Econòmic Financer.

Anunci de la Convocatòria.

Bases de la Convocatòria.

Annex I.

Llistat Admesos

Llistat Puntucions

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria): T-ECOFIN-20.
 2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (presentar original i fotocòpia al Departament de Recursos Humans del centre o fotocòpia compulsada).
 3. Informe de Vida Laboral actualitzat.
 4. No trobar-se afectat en cap causa d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. (Annex I).
 5. Acreditar no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. En qualsevol cas , s’haurà de presentar el certificat negatiu del registre Central de Delinqüents Sexuals si s’és seleccionat per qualsevol plaça.
 6. Declaració jurada, que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex I.

La documentació es presentarà al Departament de RRHH del centre especificant la referència de la convocatòria a:

Plaça 1 d’octubre, 43500- Tortosa.

En horari : de dilluns a divendres de 11:00 a 12:00 i de dilluns a dijous de 15:00 a 16:00.

El termini per presentació de sol·licituds serà: 04/12/2020 a les 14:00 hores.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar: rrhh.cte@saluttortosa.cat

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE METGES O METGESSES PER AL SERVEI D’URGÈNCIES DE TORTOSA SALUT SL. Referència: MU-202010

Número d’Expedient: MU-202010

Descripció: Depenent de la Direcció Mèdica i de la coordinació concreta de cada servei assistencial de Tortosa Salut SL, les principals tasques del lloc de treball són aquelles relacionades amb les tasques pròpies del lloc de treball de metge o metgessa al servei d’urgències i hospitalització.

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els barems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de sol·licitud indicant la categoria a la que s’opta i la referència: MU-202010
 2. Currículum Vitae actualitzat
 3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
 4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 11 de novembre de 2020.

CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ D’INFERMERS O INFERMERES A TORTOSA SALUT SL. Referència: INF-202009

Número d’Expedient: INF-202009

Descripció: Convocatòria pública per a la selecció d’infermeres o infermers per a la Clínica Terres de l’Ebre (CTE).

Documentació de la Convocatòria

Podeu consultar els barems de valoració aquí.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de presentació personal indicant les motivacions del lloc de treball, la categoria a la que s’opta i la referència: INF-202009
 2. Currículum Vitae actualitzat
 3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
 4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 4 d’octubre de 2020.