Horari d’atenció al públic

Dilluns a divendres de 8 h a 15 h.

Tràmits

 • Consultes
 • Reclamacions
 • Observacions
 • Suggeriments
 • Agraïments

E-mail

També podeu enviar un correu electrònic a: atenciousuari.cte@saluttortosa.cat

1. Rebre una assistència sanitària que posi al servei de la persona els recursos tècnics i humans adequats en funció de la seva malaltia i/o les possibilitats del centre, sense discriminació per raó d’edat, sexe, raça, ideologia, religió ni condició socioeconòmica.

2. Ser informat prèviament a la realització de qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic, per tal de poder donar prèviament el seu consentiment (consentiment informat).

3. Escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre tractaments mèdics o a les actuacions sanitàries proposades.

4. Dret del menor a ser consultat, a fi que la seva opinió pugui ser considerada, en funció de la seva edat i grau de maduresa, per a la presa de decisions en relació amb les intervencions que es puguin adoptar sobre la seva salut.

5. Viure humanament i dignament el procés de la seva mort, rebent especial cura en les seves darreres necessitats i les de la seva família i respectant les “voluntats anticipades” establertes pel pacient mitjançant el document que hi correspon.

6. Ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, dignitat, autonomia i seguretat de la persona.

7. Mantenir la confidencialitat de la informació sobre la seva malaltia i sobre les dades de la història clínic.

8. Dret a ser atès dins d’un temps adequat a la condició patològica i d’acord amb criteris d’equitat.

9. En cas de participar en projectes experimentals i d’investigació científica, el pacient té dret a conèixer els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutic que cal aplicar i que això no comporti cap perill addicional per a la seva salut.

10. Tenir accés a la documentació de la seva història clínica.

11. Conèixer i identificar els professionals que presten l’atenció sanitària.

12. Sol·licitar una segona opinió professional sobre el procés de la seva malaltia.

13. Sol·licitar una consulta a través de la Unitat d’Atenció a l’Usuari del centre si es presenta un conflicte ètic en l’atenció o cura del malalt.

14. Optar per abandonar el centre en qualsevol moment.

15. Presentar suggeriments i reclamacions sobre el funcionament del centre.

1. Tenir cura de la seva pròpia salut i responsabilitzar-se’n. Sobretot si no fer-ho suposa un risc a tercers.

2. Fer ús dels recursos, prestacions i drets d’acord amb les seves necessitats de salut i en funció dels recursos existents.

3. Utilitzar i gaudir de manera responsable, d’acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris.

4. Mantenir el respecte degut a les normes establertes en el centre, així com a la dignitat personal i professional del personal que hi presta serveis.

5. Facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic o sobre la seva salut, que siguin necessàries pel procés assistencial o per raons d’interès general degudament motivades.

6. Signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades especialment en cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d’especial rellevància per a la salut del pacient. En aquest document quedarà expressat amb claredat que el pacient ha quedat suficientment informat de les situacions que se’n poden derivar i que rebutja els procediments suggerits.

La Clínica Terres de l’Ebre té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d’Hospitals que recull unes normes que determinen l’estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Dret d’accésDret de limitacióDret de portabilitat
Dret de rectificacióDret de supressióDret d’oposició

Horari d’atenció al públic

Dilluns a divendres de 8 h a 15 h.

Tràmits

 • Consultes
 • Reclamacions
 • Observacions
 • Suggeriments
 • Agraïments

E-mail

També podeu enviar un correu electrònic a: uau.cte@saluttortosa.cat

1. Rebre una assistència sanitària que posi al servei de la persona els recursos tècnics i humans adequats en funció de la seva malaltia i/o les possibilitats del centre, sense discriminació per raó d’edat, sexe, raça, ideologia, religió ni condició socioeconòmica.

2. Ser informat prèviament a la realització de qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic, per tal de poder donar prèviament el seu consentiment (consentiment informat).

3. Escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre tractaments mèdics o a les actuacions sanitàries proposades.

4. Dret del menor a ser consultat, a fi que la seva opinió pugui ser considerada, en funció de la seva edat i grau de maduresa, per a la presa de decisions en relació amb les intervencions que es puguin adoptar sobre la seva salut.

5. Viure humanament i dignament el procés de la seva mort, rebent especial cura en les seves darreres necessitats i les de la seva família i respectant les “voluntats anticipades” establertes pel pacient mitjançant el document que hi correspon.

6. Ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, dignitat, autonomia i seguretat de la persona.

7. Mantenir la confidencialitat de la informació sobre la seva malaltia i sobre les dades de la història clínic.

8. Dret a ser atès dins d’un temps adequat a la condició patològica i d’acord amb criteris d’equitat.

9. En cas de participar en projectes experimentals i d’investigació científica, el pacient té dret a conèixer els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutic que cal aplicar i que això no comporti cap perill addicional per a la seva salut.

10. Tenir accés a la documentació de la seva història clínica.

11. Conèixer i identificar els professionals que presten l’atenció sanitària.

12. Sol·licitar una segona opinió professional sobre el procés de la seva malaltia.

13. Sol·licitar una consulta a través de la Unitat d’Atenció a l’Usuari del centre si es presenta un conflicte ètic en l’atenció o cura del malalt.

14. Optar per abandonar el centre en qualsevol moment.

15. Presentar suggeriments i reclamacions sobre el funcionament del centre.

1. Tenir cura de la seva pròpia salut i responsabilitzar-se’n. Sobretot si no fer-ho suposa un risc a tercers.

2. Fer ús dels recursos, prestacions i drets d’acord amb les seves necessitats de salut i en funció dels recursos existents.

3. Utilitzar i gaudir de manera responsable, d’acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris.

4. Mantenir el respecte degut a les normes establertes en el centre, així com a la dignitat personal i professional del personal que hi presta serveis.

5. Facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic o sobre la seva salut, que siguin necessàries pel procés assistencial o per raons d’interès general degudament motivades.

6. Signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades especialment en cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d’especial rellevància per a la salut del pacient. En aquest document quedarà expressat amb claredat que el pacient ha quedat suficientment informat de les situacions que se’n poden derivar i que rebutja els procediments suggerits.

La Clínica Terres de l’Ebre té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d’Hospitals que recull unes normes que determinen l’estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Dret d’accésDret de limitació
Dret de portabilitatDret de rectificació
Dret de supressióDret d’oposició

Horari d’atenció al públic

Dilluns a divendres de 8 h a 15 h.

Tràmits

 • Consultes
 • Reclamacions
 • Observacions
 • Suggeriments
 • Agraïments

E-mail

També podeu enviar un correu electrònic a: uau.cte@saluttortosa.cat.

1. Rebre una assistència sanitària que posi al servei de la persona els recursos tècnics i humans adequats en funció de la seva malaltia i/o les possibilitats del centre, sense discriminació per raó d’edat, sexe, raça, ideologia, religió ni condició socioeconòmica.

2. Ser informat prèviament a la realització de qualsevol procediment diagnòstic o terapèutic, per tal de poder donar prèviament el seu consentiment (consentiment informat).

3. Escollir entre les diferents opcions terapèutiques i de renunciar a rebre tractaments mèdics o a les actuacions sanitàries proposades.

4. Dret del menor a ser consultat, a fi que la seva opinió pugui ser considerada, en funció de la seva edat i grau de maduresa, per a la presa de decisions en relació amb les intervencions que es puguin adoptar sobre la seva salut.

5. Viure humanament i dignament el procés de la seva mort, rebent especial cura en les seves darreres necessitats i les de la seva família i respectant les “voluntats anticipades” establertes pel pacient mitjançant el document que hi correspon.

6. Ser atès en un medi que garanteixi la intimitat, dignitat, autonomia i seguretat de la persona.

7. Mantenir la confidencialitat de la informació sobre la seva malaltia i sobre les dades de la història clínic.

8. Dret a ser atès dins d’un temps adequat a la condició patològica i d’acord amb criteris d’equitat.

9. En cas de participar en projectes experimentals i d’investigació científica, el pacient té dret a conèixer els procediments de pronòstic, diagnòstic i terapèutic que cal aplicar i que això no comporti cap perill addicional per a la seva salut.

10. Tenir accés a la documentació de la seva història clínica.

11. Conèixer i identificar els professionals que presten l’atenció sanitària.

12. Sol·licitar una segona opinió professional sobre el procés de la seva malaltia.

13. Sol·licitar una consulta a través de la Unitat d’Atenció a l’Usuari del centre si es presenta un conflicte ètic en l’atenció o cura del malalt.

14. Optar per abandonar el centre en qualsevol moment.

15. Presentar suggeriments i reclamacions sobre el funcionament del centre.

1. Tenir cura de la seva pròpia salut i responsabilitzar-se’n. Sobretot si no fer-ho suposa un risc a tercers.

2. Fer ús dels recursos, prestacions i drets d’acord amb les seves necessitats de salut i en funció dels recursos existents.

3. Utilitzar i gaudir de manera responsable, d’acord amb les normes corresponents, de les instal·lacions i els serveis sanitaris.

4. Mantenir el respecte degut a les normes establertes en el centre, així com a la dignitat personal i professional del personal que hi presta serveis.

5. Facilitar, de forma lleial i certa, les dades d’identificació i les referents al seu estat físic o sobre la seva salut, que siguin necessàries pel procés assistencial o per raons d’interès general degudament motivades.

6. Signar el document pertinent, en el cas de negar-se a les actuacions sanitàries proposades especialment en cas de proves diagnòstiques, actuacions preventives i tractaments d’especial rellevància per a la salut del pacient. En aquest document quedarà expressat amb claredat que el pacient ha quedat suficientment informat de les situacions que se’n poden derivar i que rebutja els procediments suggerits.

La Clínica Terres de l’Ebre té el ferm compromís de garantir la protecció de les dades de salut dels seus usuaris. Per aquest motiu, està adherit al Codi Tipus, el document de la Unió Catalana d’Hospitals que recull unes normes que determinen l’estricte compliment de la llei en el tractament de les dades personals dels usuaris en els sectors sanitari, sociosanitari i social.

Dret d’accésDret de limitacióDret de portabilitat
Dret de rectificacióDret de supressióDret d’oposició