Número d’Expedient: T-ECOFIN-20

Descripció: L’objecte de la convocatòria és el procés de selecció mitjançant convocatòria externa d’un lloc de Tècnic al Departament Econòmic Financer.

Anunci de la Convocatòria.

Bases de la Convocatòria.

Annex I.

Llistat Admesos

Llistat Puntucions

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

  1. Carta de presentació (especificar referència de la convocatòria): T-ECOFIN-20.
  2. Currículum Vitae actualitzat, acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits (presentar original i fotocòpia al Departament de Recursos Humans del centre o fotocòpia compulsada).
  3. Informe de Vida Laboral actualitzat.
  4. No trobar-se afectat en cap causa d’incompatibilitats del personal al servei de les Administracions Públiques. (Annex I).
  5. Acreditar no haver estat condemnat per sentència ferma per algun delicte contra la llibertat i indemnitat sexual o tràfic d’éssers humans amb una declaració responsable de no haver estat condemnat per sentència ferma per delictes contra la llibertat i indemnitat sexual. Alternativament es pot presentar certificat negatiu del Registre Central de Delinqüents Sexuals. En qualsevol cas , s’haurà de presentar el certificat negatiu del registre Central de Delinqüents Sexuals si s’és seleccionat per qualsevol plaça.
  6. Declaració jurada, que s’adjunta en aquesta convocatòria com Annex I.

La documentació es presentarà al Departament de RRHH del centre especificant la referència de la convocatòria a:

Plaça 1 d’octubre, 43500- Tortosa.

En horari : de dilluns a divendres de 11:00 a 12:00 i de dilluns a dijous de 15:00 a 16:00.

El termini per presentació de sol·licituds serà: 04/12/2020 a les 14:00 hores.

Per qualsevol dubte o aclariment podeu contactar: rrhh.cte@saluttortosa.cat