ES CERCA

 • Ajudants/tes d’oficis varis de manteniment i rober
 • Auxiliars administratius
 • Auxiliars de serveis informàtics
 • Educadors/es socials
 • Facultatius/ves d’especialitats mèdiques i quirúrgiques
 • Facultatius/ves experts en urgències hospitalàries
 • Farmacèutics/Farmacèutiques
 • Fisioterapeutes
 • Infermers/es
 • Llevadors/es
 • Marmitons/es de cuina-cafeteria
 • Netejadors/es
 • Psicòlegs/Psicòlogues
 • Tècnics/Tècniques auxiliars en cures d’infermeria
 • Tècnics/Tècniques especialistes en diagnòstic per la imatge
 • Tècnics/Tècniques especialistes en laboratori de diagnòstic clínic
 • Treballadors/es socials
 • Zeladors/es i/o portalliteres

Es requereix per a tots els llocs de treball:

 • Titulació mínima exigida acreditada per a la categoria professional a la que s’opta.

 Es valorarà:

 • Experiència acreditada en la categoria professional a la que s’opta
 • Formació complementària per al lloc de treball
 • Polivalència funcional
 • Avaluació satisfactòria dels mèrits professionals al centre i/o de les pràctiques professionals acreditades
 • Domini del català parlat i escrit
 • Coneixements d’anglès i/o altres idiomes

Podeu consultar els bàrems de valoració aquí.

Els/Les candidats/es que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Tots els Currículums Vitae inclosos en l’anterior borsa de treball no seran incorporats automàticament a la borsa actual. Tot el personal que vulgui ser inclòs en la borsa de treball de 2020, inclòs tot el personal temporal d’aquestes categories que presta els seus serveis en aquest centre, haurà de renovar la seva sol·licitud i presentar nous mèrits, si escau.

Les persones interessades han d’enviar la següent documentació:

 1. Carta de presentació personal indicant les motivacions del lloc de treball, la categoria a la que s’opta i la referència: BTS2020
 2. Currículum Vitae actualitzat
 3. El fitxer Excel “Valoració de mèrits” degudament emplenat
 4. El document d’entrega de currículum degudament emplenat

La documentació s’ha de fer arribar en un únic correu electrònic que contingui els quatre documents a l’adreça de correu: rrhh.cte@saluttortosa.cat abans del dia 30 de juny de 2020.

Aquesta convocatòria també està disponible a la web: www.clinicaterresebre.cat i www.tortosa.cat