L’OMS va promoure una xarxa internacional d’Hospitals promotors de la salut l’any 1992 per millorar la qualitat assistencial, la coordinació entre els diferents àmbits i nivells i la participació en la sostenibilitat del medi ambient.

Actualment els centres sanitaris no només curen processos aguts, sinó que cal que participin activament en la millora de la promoció de la salut amb recomanacions i estils de vida per l’increment de malalties cròniques, l’increment de pacients amb pluripatologia, el creixent consum de les aportacions sanitàries i el potencial risc dels treballadors de la salut.

Els hospitals i centres promotors de la salut estan centrats en el pacient i la seva família, enfocant de manera especial a grups vulnerables, el personal, la comunitat i el medi ambient.

Els seus objectius generals són:

 • Incorporar els conceptes, valors i estàndards de promoció de la salut en l’estructura organitzativa i cultural de l’hospital i centres sanitaris.
 • Facilitar i estimular la cooperació d’intercanvis, experiències i programes entre els centres participants.
 • Ampliar l’enfocament del maneig i estructura del centre per incloure tenir cura de la salut i no solament l’atenció curativa.
 • Desenvolupar exemples documentals i avaluats de bona pràctica, per a l’ús a altres institucions.
 • Identificar àrees d’interès comú en les quals es desenvolupen programes i avaluen procediments (WHO, European office for integrated Health Care Services).

I els específics:

 • L’hospital i els centres sanitaris han d’incorporar en la seva cultura i en el dia a dia del seu treball la promoció de la salut arribant, tant al personal que hi treballa, com a pacients i familiars així com a la comunitat.
 • La xarxa catalana vol oferir eines que facilitin la integració de les estratègies de promoció de la salut en els procediments organitzatius i processos assistencials de l’hospital i centres sanitaris per a millorar la satisfacció dels pacients i fomentar l’ús eficaç de recursos en el sistema català de salut.
 • Millorar la comunicació amb els pacients i facilitar un àmbit sanitari més comprensible per a l’usuari.
 • Treballar amb la traducció dels estàndards, estratègies i principis de la promoció de la salut en els sistemes de millora de la qualitat dels hospitals i serveis de salut de Catalunya.
 • Crear una cultura de respecte pel medi ambient en el propi àmbit individual de treball i fomentar unes pautes de consum més responsable i eficient de l’energia i de la gestió dels recursos.

Línies de treball:

Health literacy o Alfabetització en salut
La Health literacy és la capacitat de l’individu d’obtenir i processar informació dels serveis sanitaris per prendre decisions adequades sobre salut.

 • L’objectiu general és la millora de la comunicació amb els pacients i facilitar un àmbit sanitari més comprensible per l’usuari.
 • Avaluar la senyalització dels centres de la xarxa i establir criteris per a la seva millora.
 • Avaluar i normalitzar la comunicació escrita.
 • Avaluar i normalitzar la comunicació oral.

Estàndards de promoció de la salut

 • Identificar el estàndards de Promoció de la salut que no estan recollits en els d’acreditació essencials i no essencials i que s’utilitzen actualment per a l’acreditació dels hospitals a Catalunya. 
 • Proposar al Departament de Salut la incorporació d’alguns estàndards de promoció de la salut en el document que estan revisant.
 • Realitzar l’autoavaluació en Promoció de la salut per determinar quins són els estàndards més assolits i fer una sessió de treball conjunta per compartir les estratègies utilitzades

Hospitals sostenibles 
En el marc de la responsabilitat social corporativa, del compromís social i de respecte amb l’entorn i el medi ambient, dels valors de solidaritat i conscients dels problemes que genera el malbaratament dels recursos energètics i de les conseqüències del canvi climàtic, és prioritari fomentar unes pautes de consum més responsable i eficient de l’energia i de la gestió dels recursos.

 • Potenciar actituds que fomentin una cultura de respecte pel medi ambient en el propi àmbit individual de treball.
 • Fomentar els valors d’eficiència energètica, de sostenibilitat, de respecte del medi ambient.
 • Impulsar el consum responsable dels recursos energètics en l’activitat diària dels serveis sanitaris.
 • Conscienciar respecte al risc laboral o mediambiental que suposen els residus generals.
 • Ser un referent com institució impulsora d’iniciatives mediambientals.

Staff. 
És la promoció de la salut  en els centres dirigida als treballadors

Objectius

 • Aconseguir que en els centres hagi una política de promoció de la salut dirigida als treballadors
 • Fomentar el desenvolupament de llocs de treball més saludables i segurs
 • Col·laborar amb les iniciatives de promoció de la salut promogudes des de la DGSP

Aquest any 2010

El nostre departament de comunicació ha elaborat el disseny dels requisits mínims per elaborar un document fàcil de llegir.

El Grup Sagessa ha participat en la II Jornada de la Xarxa  Catalana d’Hospitals i Centre Promotors de la Salut, celebrada a Barcelona el dia 11 de juny de 2010, amb la presentació de 4 pòsters:

 • La telegestió com a eina de manteniment preventiu i control de les instal·lacions i millora de la seva eficiència energètica en centres sense equip de manteniment permanent.

Xavier Ferré i Jose Luis Ferré.

Hospital Santa Creu de Tortosa

 • Millora dels aspectes mediambientals a l’Hospital Comarcal de Móra d’Ebre (HCME), implantació d’un Sistema de Gestió Ambiental (SGA).
  Biarnés Jornet T, Vernet Moya P, Pellejà Estivill G, Celeiro Escartín L, Juanpere Aixalà M, Monté Pujol D, Múrria Miró R, Peris Múrria R, Torres Marco D. 
  . Hospital Comarcal de Móra d’Ebre
 • Recollida selectiva del vidre al Centre MQ Reus
  Rosa Cantó, Noelia Garrido, Elena Martí, Carme Ortiz, Xepi Fort.
  . Centre MQ de Reus
 • El trabajo en red del “Grup Sagessa sense fum”.
  Roig Cutillas, Pilar, Rofes Ponce, Lourdes, Briansó Florencio, María, Borras Cabaces, Tre, Esquius Rodriguez, Margarita. 

Tots els centres del Grup han participat activament en la Setmana sense fum i en el Dia Mundial sense Tabac, amb l’elaboració de diferents activitats i sota el mateix lema “Gènere i tabac: la promoció del tabac adreçada a les dones”.

El nostre departament de comunicació ha elaborat el disseny del pòster.

Més informació: HPH Catalunya