Número d’Expedient: MAR-201905

Descripció: CONVOCATÒRIA PÚBLICA PER A LA SELECCIÓ DE MARMITÓ O MARMITONA PER A LA CUINA-CAFETERIA DE LA CLÍNICA TERRES DE L’EBRE A TORTOSA SALUT SL.

Documentació