CONVOCATÒRIA TANCADA

4 tsalut sl

Per la Borsa de Treball per cobrir futures eventualitats

CERCA

– Ajudants/tes d’oficis varis de manteniment i rober
– Assistents/es socials
– Auxiliars administratius
– Auxiliars de serveis informàtics
– Educadors/es socials
– Facultatius/ves d’especialitats mèdiques i quirúrgiques
– Facultatius/ves experts en urgències hospitalàries
– Farmacèutics/Farmacèutiques
– Fisioterapeutes
– Infermers/es
– Llevadors/es
– Marmitons/es de cuina-cafeteria
– Netejadors/es
– Psicòlegs/Psicòlogues
– Tècnics/Tècniques auxiliars en cures d’infermeria
– Tècnics/Tècniques especialistes en diagnòstic per la imatge
– Tècnics/Tècniques especialistes en laboratori de diagnòstic clínic
– Zeladors/es i/o portalliteres

Es requereix per a tots els llocs de treball:

  • Titulació mínima exigida acreditada per a la categoria professional a la que s’opta.

Es valorarà:

  • Experiència acreditada en la categoria professional a la que s’opta
  • Formació complementària per al lloc de treball
  • Polivalència funcional
  • Avaluació satisfactòria dels mèrits professionals al centre i/o de les pràctiques professionals acreditades.
  • Domini del català parlat i escrit
  • Coneixements d’anglès i/o altres idiomes

Els/Les candidats/es que compleixin els requisits mínims exigits seran incorporats a la Borsa de Treball del personal
eventual del centre. La inclusió en aquesta borsa no suposa cap compromís de contractació per part del centre.

Tots els Currículums Vitae inclosos en l’anterior borsa de treball no seran incorporats automàticament a la borsa
actual. Tot el personal que vulgui ser inclòs en la borsa de treball de 2017, inclòs tot el personal temporal
d’aquestes categories que presta els seus serveis en aquest centre, haurà de renovar la seva sol·licitud i presentar
nous mèrits, si escau.


Les persones interessades envieu la següent documentació:

  1. Carta de sol·licitud (cal especificar la categoria a la que s’opta) i la referència: BTS2017
  2. Currículum Vitae actualitzat acompanyat dels documents acreditatius dels mèrits. Només seran valorats els mèrits de formació o de temps treballat que s’acreditin degudament (fotocòpia compulsada o original i fotocòpia)

A la següent adreça:

Tortosa Salut, SL
Departament de Recursos Humans
Plaça Joaquim Bau, 6-8
43500 Tortosa
relab_cte@grupsagessa.cat


La convocatòria també està disponible a la web: www.clinicaterresebre.cat i www.tortosa.cat

Termini de presentació de sol·licituds: 10 de novembre de 2017 a les 15.00