Codi Ètic

 1. Proporcionar una atenció sanitària integral i de qualitat a tots els usuaris sense discriminar per raons ètniques, culturals, de gènere, socioeconòmiques o creences, i tenint en compte la individualitat de cada usuari des de l’inici fins a la fi de la seva vida.
   
 2. Procurar un tracte digne i confortable als usuaris, familiars, acompanyants i voluntaris, respectant i garantint la seva intimitat, autonomia, confidencialitat i el dret a rebre una informació oportuna i comprensible.
   
 3. Respectar i fomentar els drets dels usuaris i la seva participació, en la presa de decisions, en la formulació de consultes d’índole ètica, en la manifestació de les voluntats anticipades i en la resolució de possibles conflictes ètics.
   
 4. Promoure i vetllar per tenir un ambient de treball digne, segur i saludable per a tots els professionals, que afavoreixi la seva actualització de competències, la cooperació mútua i el respecte a les relacions interpersonals.
   
 5. Fer que les actuacions del centre siguin coherents amb els valors ètics en relació a la publicitat, comercialització, pràctiques competitives, procediments economicofinancers i responsabilitat social i mediambiental.